JKA-Karate Dojo Calw
Sportschule für traditionelles Shotokan Karate

Anfänger Programm

 


 00:44 Faust und Tsuki

 02:12 Yoi

 02:43 Gedan Barai

 03:38 Age Uke

 04:38 Soto Uke

 06:03 Uchi Uke

 07:32 Shuto Uke

 08:30 Mae Geri

 09:05 Yoko Geri
 
 09:52 Zenkutsu Dachi

 11:00 Kokutsu Dachi

 11:54 Kiba Dachi

 12:39 kleine Wendung 

 13:33 große Wendung 

 14:35 Taikyoku Shodan